美女被吸下部动态

美女被吸下部动态

6 Haziran 2020 Cumartesi

Ambalaj Talebinde Sert Dü?ü?


May?say?na hurda ka??t yoklu?una ba?l? ka??t fiyat? art???yla ba?lam??t?k. Bu isekutu fiyat art???na neden olmu?tu. Ay?n ortas?nda, tam olarak 11 May?shaftas?nda oluklu mukavva talebi birden dü?tü. Okuduklar?mdan anlad???m kadar?yla,bu ani fren ABD’den-Avrupa’ya her yerde olmu?. Bence ambalaj talebinde ani azalman?nen ?nemli nedeni, normale d?nü? haberlerinin kendisidir. Ekonomilerin a??lmahaberleri gelmeye ba?lay?nca, nihai tüketiciler pandemi d?neminde stoklad?klar?mallar? tüketmeye ba?lad?lar. B?ylece marketlerden al?mlar?n? azaltt?lar.

May?s’ta Olanlar
 • May?s’?n ortas?ndanitibaren at?k ka??t fiyat? yurt d???nda azalmaya ba?lad?. Ayn? günlerdeTürkiye’de de at?k ka??t bolla?maya ve fiyat?n?n dü?tü?ü g?rüldü.
 • Ka??t talebinin kuvvetliolmaya devam edece?ini ve hurdan?n i?erde az ve pahal? olaca??n? varsayan ka??tfabrikalar? Haziran var??l? at?k ka??tlar? 185 €’dan sipari? vermi?lerdi.
 • ?ndirim marketzincirlerinden (pandemi d?neminde ?ok tüketilen) g?da ve temizlik/hijyen maddelerininüreticilerine iptaller gelmeye ba?lad?. Bu maddeleri üretenler d?nüp-oluklumukavva sipari?lerini iptal etmeye ba?lad?.
 • ?lk ü? aydaki yüksekkutu talebini dikkate alan oluklu üreticileri bobin stoklar?n? artt?rm??t?.
 • Oluklu fabrikalar?verdikleri ka??t sipari?lerin teslimatlar?n? geciktirmeye veya iptal etmeyeba?lad?. Ay ba??nda dolu olan ka??t fabrikalar?nda birden kapasite bo?lu?uolu?tu.
 • Ayn? d?nemde ülkemize?imdiye kadar hi? ka??t vermemi? yabanc? bir grup, 70 gram gibi olduk?a dü?ükgramajl? ka??d? damping fiyatlardan satmaya ba?lad?.

Bütün bunlar?nneticesinde, ka??t fiyat? May?s ortas?, May?s sonu ve 3 Haziran’da ü? kezdü?tü. (Sonuncu indirim biraz pireye k?z?p yorgan yakmaya benzedi. Ucuz at?kka??tlar?n kullan?lmaya ba?lamas?ndan sonra gelseydi daha do?ru olacakt?.)

4 Haziran ?tibar?yla
At?k ka??tbulunabilirli?i yüksek, fiyat? dü?me e?iliminde. Yurt d???ndan al?nm?? pahal?at?k ka??tlar?n teslimatlar? devam ediyor.

Oluklu fabrikalar?ndakika??t stoklar? yüksek ama yeterli oluklu mukavva ambalaj talebi yok. Eldekika??t stoklar?n?n yeni al?nabilecek olanlara g?re olduk?a pahal? oldu?unu daunutmamak gerek.

Ka??t fabrikalar?n?nkapasiteleri müsait ama i?erde ve d??arda yeterince talep yok. ?stüne üstlükA?ustos ve Eylül’de Avrupa’da iki ve ülkemizde bir (biraz daha ge?) olmak üzeretoplamda ü? yeni ka??t fabrikas? daha devreye girecek. 

Yeni kapasiteler ka??tfiyat?n? bask?lamaya devam edecek. ?lkemiz kahverengi ka??tta bir spot marketoldu?undan yeni fabrikalar deneme üretimlerini buraya satmaya ?al??acakt?r.

Bundan Sonra
Soka?a ??kmak?s?tlamas?n?n kalkmas?, turizm sezonu ve ucuz kredi paketleriyle, oluklumukavva talebinde biraz canlanma olur. Sekt?r elindeki pahal? ka??t stoklar?n?tüketmeye gayret eder.

Ka??t fabrikalar?nagelen ka??t talebi birden canlanmaz. Bunda hem d??ar?dan ithal edilen dü?ükgramajl? ka??d?n etkisi olur hem de oluklu fabrikalar?ndaki yüksek stoklar?n.

Ka??t talebicanlanmayaca?? i?in, at?k ka??t talebi kuvvetlenmez ve fiyat? bask? alt?ndakal?r.

Tüketim Birden Patlarsa
Nihai tüketiciler, Covid-19 ?ncesi gibi tüketmeye ba?larsa, son paragrafta yazd???m ü?lüsekt?r tahminlerim komple de?i?ir.

2 May?s 2020 Cumartesi

At?k Ka??t Yetersizli?i Ka??t Fiyat?n? Artt?r?yor

May?s ay?na ka??t (containerboard, oluklumukavva üretiminde kullan?lan ka??tlar) fiyatlar?nda art??la ba?lad?k. Yaln?zülkemizde de?il, yurt d???nda da art??lar oldu. Ka??t fiyat?n? artt?ran iseat?k ka??t (hurda) yetersizli?i oldu.

Covid-19, At?k Ka??t Sistemini ??kertti
G?da d??? marketlerin kapanmas? ile talepazl???ndan ge?ici veya uzun süre kapanan fabrikalar at?k ka??t kaynaklar?n?kuruttu
Sokaklardan toplama %40’dan daha ?ok azald?
Baz? toplama/tasnif i?letmeleri virüs bula?mariski nedeniyle i?lerini durdurdu
Riskli gruptaki ?al??anlar evlerineg?nderildi?i i?in ?al??an toplama ay?rma tesisleri yeterince üretim yapamad?
?ehirler aras? nakliye virüs ?nlemlerinedeniyle zorla?t?
?zetle at?k ka??t yeterince ??kmad?,toplanamad?, tasnif edilemedi ve ka??t fabrikalar?na g?nderilemedi.

At?k Ka??t ?thalat?
Türkiye ge?en y?l 1.226 bin ton hurda ka??tithal etti. ??eride toplanan hurda miktar?, ka??t üretimine yetmiyor.Kullan?lm?? bütün oluklu mukavva kutular geri toplansa bile bo? kutuihracat?n?n yan?nda ?e?itli mamul ihracat?yla yurt d???na kutu gitti?inden; ka??tfabrikalar? mutlaka hurda ithal etmek durumunda kal?yor.
Avrupa’da virüsün yay?lmaya ba?lad??? Martay?nda at?k ka??t ithalat? biraz yava?lad?.


Bu S?rada Oluklu Mukavva Talebi
Dünyada olup bitenleri izleyen nihaitüketiciler, tüketimlerini artt?rd? ve baz? g?da maddelerini stoklamaya(ihtiyac?ndan fazla almaya) ba?lad?. Panik halindeki sat?n almalar, hem kutuhem de ka??t talebini artt?rd?. Soka?a ??kma k?s?tlamalar? panik al?mlar?n?kam??lad?. Nitekim ilk ?eyrekte oluklu mukavva sat??lar? 641 bin tona ula?araktarihsel olarak en yüksek ?eyreklik tonaja ula?t?.
Ayn? d?nemde ise ka??t üretimi 640 bin tonlakutu sat???n?n alt?nda kald?.


At?k Ka??t Fiyat?
2019 Kas?m kar???k at?k ka??t fiyat? yurtd???nda s?f?ra inmi?ti. Toplanmamaya ba?lanm??t?. Bundan istifade eden ka??türeticileri ciddi miktarda ithalata giri?ti. Nitekim 170 bin ton ile Aral?k’tage?en y?l?n en yüksek at?k ka??t ithalat? ger?ekle?ti.
90/10 tabir edilen (%90’? oluklu mukavva)hurda ka??t fiyat? Ocak ba??ndan sonuna yaln?zca 20 TL/ton artt?. ?ubat’ta pekbir de?i?iklik g?stermedi, Türkiye’ye henüz virüs gelmemi?ti.
Mart’ta ayn? hurdan?n fiyat? 90 TL/ton artm??t?.


??lü Sekt?rün Miktar Dengesi Bozuldu
?lk ?eyre?in sonunda hi? umulmayan kadar kutuve ka??t üretilmi?, ka??t fabrikalar?n?n hurda stoklar? erimi?, oluklufabrikalar?n? bobin stoklar? azalm??ken; oluklu mukavva talebi ?ok canl? olmayadevam ediyordu. Ayn? anda at?k ka??t toplama miktar? giderek azal?yordu. Artanat?k ka??t talebi Nisan’da fiyat?n 200 TL kadar artmas?na neden oldu.


May?s Art??lar?
Ben i?erdeki durumu ?zetlemeye ?al??t?m.Avrupa’da ise benzeri s?k?nt?lar? ya?ayan ka??t üreticileri ü?üncü kaynaktayazd??? gibi 40-50 €/ton zam a??klad?lar.


Bundan Sonra Ne Olur?
?ki kritik husus ?nümüzdeki d?nemde neolaca??n? belirleyecektir:
Nihai tüketiciler, al?mlara devam edecek mi?Yoksa nas?lsa bayramdan sonra k?s?tlamalar bitecek diye dü?ünüp-panik halindeald?klar? ürünleri mi tüketecekler?
At?k ka??t toplama, ay?rma sistemi ne zamantam kapasite ?al??maya ba?layacak? At?k ka??t kaynaklar?, virüs ?ncesi ?al??madüzenlerine ne zaman d?nebilecek?


Sonu?
May?s’ta at?k ka??t yoklu?u, ka??t fiyat?n? ve dolay?s?ylakutu fiyat?n? artt?r?yor. Sonras? belirsizli?ini koruyor.


Avrupa’da olanlar? a??klayan, www.risiinfo.com da yay?nlanan yaz?lar:
 1. 21Nisan 2020’de yay?nlanan “The great shutdown, recycling systems, andcontainerboard and carton board prices”
 2. 24Nisan 2020’de yay?nlanan “Domestic mixed paper pricing appears to be rising, asmarket players anticipate more increases for May”
 3. 30Nisan 2020’de yay?nlanan “European containerboard producers eye further pricehikes in May amid coronavirus-driven demand boom and rising PfR prices”

4 Nisan 2020 Cumartesi

Oluklu Mukavva Sekt?rü ?al??mak Zorunda

Evdekalman?n yetmeyece?i, salg?n?n artaca??n? bekleyen/dü?ünen ?e?itli ki?iler;Covid-19 nedeniyle soka?a ??kma yasa?? uygulans?n ?eklinde ?a?r?lar yap?yor. Dünak?am ise büyük ?ehirler ve Zonguldak’a ara? trafi?i izne ba?land?. ?imdilik bizimsekt?rümüzün ?al??mas?na bir engel g?rünmüyor. Sekt?rümüzün ?al??mas?  gerekti?i konu?ulur ama bu gereklili?in hesab?yap?lmam??t?r.Nisanay?n?n ilk günlerinde (1)’deki yaz?y? okudum. Yaz?da Ken Waghorne adl? ki?inin37 y?ld?r kuzey Amerika oluklu mukavva ka??d? ile oluklu mukavva sekt?rlerihakk?nda de?erlendirmeler yapt??? a??klan?yor. Yaz?ya g?re Waghorne, ABD’ninkritik sekt?rler tan?mlamas?na g?re (ABD’de) üretilen oluklu mukavvaambalajlar?n
“%81’ininüretilmesinin zorunlu (üretilmeye devam edilmesi gerekti?ini), %12’sininüretilmeyebilece?i,
%2’likk?sm?n?n zaten talep edilmedi?inden kesildi?i ve son
%5’ininise gri b?lge oldu?unu (tedarik zincirine bakan devlet g?revlisi üretilsin veyadiyebilir)”  dü?ündü?ünü a??kl?yor.


BizdeWaghorne’un yapt??? gibi bir ?al??ma zorunlulu?u analizi yap?labilir mi diyedü?ündü?ümde Omüd’ün 2018 Faaliyet Sonu?lar? raporundan a?a??daki “HizmetVerilen Sekt?rler” tablosunu ald?m.


Soka?a??kl?m?yorsa hangi mallara ihtiya? az olur diye dü?ündü?ümde;
Tütünürünleri
?i?ekve süs bitkileri
Tekstilve haz?r giyim
A?a?,mobilya vb
Di?erkimya sanayi ürünleri
Makineve par?alar?
Radyo,TV, müzik sistemleri
Dayan?kl?tüketim mallar?
Di?erelektrikli ve elktronik e?ya
Di?ersanayi ürünleri
gibisegmentlerde ambalaj sat???n?n olmayaca??n? varsayd?m. Baz? haz?r giyim?irketlerinin ?nlük, maske vb koruyucu ürün üretmedi?ini kabul ettim. Genelolarak tekstil sekt?rü dursa bile koruyucu malzeme üretenler tam gaz?al??acakt?r. Cam ve seramik segmentinin yar?s?n?n ?al??mak zorunda oldu?unuvar sayd?m ama realite de (durduktan sonra tekrar üretime ba?lamak ?ok pahal?ve uzun olaca??ndan) bu klasmandaki fabrikalar?n ?ok büyük k?sm? ?al??makzorunda olacakt?r.


Buvarsay?mlar alt?nda, nihai kullan?c? bak?m?ndan üretilen kutular?n 美女被吸下部动态üretilmeye devam edilmek durumundad?r.


Fefco’yabakt???mda ise Türk oluklu mukavva sekt?rünün hizmet verdi?i nihai tüketiciler??yle g?rünüyor:


Sar?renge boyad???m d?rt segmentin hi? ?al??mayaca?? varsay?m? alt?nda, nihaimü?terilerimiz %85,5 oran?nda insanlar evde de olsa ?al??acaklar ve oluklumukavvaya ihtiya? duyacaklard?r.


Yorum
?okkaba bir analizle bile oluklu mukavva sekt?rünün durmamas? gerekti?i a??kt?r.Ayr?ca ?u s?ralar da??t?lan yard?m/Ramazan kolileri


 


ile bo?alan raflara maldoldurmak ancak ve ancak oluklu mukavva ambalaj ile en ucuz, en s?hhi, en güvenli?ekilde yap?labilir.
Bu?al??madan ??kan bir yan sonu? ise i?eriye ve d??ar?ya verdi?imizistatistiklerin farkl? olmas?d?r. Maalesef Fefco’da yay?nlananistatistiklerimiz daha do?ru g?rünmektedir.
Tepav’?nperakende güven endeksi ?al??mas?na g?re (2) elektronik, audio vb cihazlar?nsat?? beklentileri olduk?a iyidir. Uzak e?itim, tüketicileri tablet vs almayay?neltmi? olmal?. Yani yapt???m analiz olduk?a garantilidir. Büyük ihtimallesekt?rümüz, zaruri olan ürünler i?in %80-85 gibi ?al??mak zorundad?r. Veya hi?bir ürün grubunun sevk edilmesi s?z konusu olamaz.

Kaynaklar
(1) Risi’de27 mart 2020’de yay?nlanan “RISI slashes US box shipment forecast for 2Q, 3Q,seen dramatic decline even with busy March, April” ba?l?k yaz?


29 Mart 2020 Pazar

Virüsten Sonra


Buyaz?da Corona virüsün ülkemize, dünyaya etkilerini anlatacak de?ilim. Daha ?okvirüsten sonraki d?nemde sekt?rümüzde nas?l de?i?iklikler olaca??n?, virüslege?en bir ka? haftada dikkatimi ?eken hususlar? k?saca not edece?im.

Evden?al??ma
Coronasayesinde evden i? yapmay? ??rendik. ?hracat, ?K, sat?n alma gibi baz? i?ler,kal?c? olarak evden yap?lmaya ba?lanacak ve ofislerdeki ?al??an say?s?azalacak.
Yaz?l?m
Evden?al??ma, dan??man kullanma ve yar? zamanl? ?al??anlardan yararlanmak i?inmevcut yaz?l?mlarda revizyonlar yap?lacak.
Plaza
Salg?nortam?nda, plazadaki ofislerin daha da riskli oldu?u tahmin ediliyordu amakarantinaya al?nan plazay? beklenmiyordu. ?irketler, plazada ofis tutmamaya ?zeng?sterecek.
?al??anlar?nSa?l???
A??r?kayg?l?, stresli ?al??anlar?n oyundan kolayca dü?tü?ü g?rüldü. ??e girerkenyapt?r?lan sa?l?k kontrolü s?k?la?t?r?lacak. ?irketler bir salg?n an?nda?al??t?r?lamayacak olan ?al??anlar? i?e almak istemeyecek.
DahaAz ?al??an
Evden?al??ma y?ntemi, y?neticileri ger?ekte ka? ki?iye ihtiya? duydu?unu detayl?olarak dü?ündürmeye ba?lad?. Baz? hizmetlerin yap?lmadan da i?in sürdü?ünüg?rdüler. Ofis i?indeki i?lerin bir k?sm? birle?tirilecek. Bir ka? i?i birdenyapan g?revliler türeyecek.
DahaAz Hareket
Sat??ekipleri, rutin mü?teri ziyaretleri yapmadan da sipari? almay? ??rendi. Bunakar??l?k sat?? destek gibi isimlerle an?lan g?revlerin ne kadar ?nemli oldu?udaha belirgin hale geldi.
DahaAz Seyehat
??,e?itim, fuar vb seyehatlerinde 2019’a g?re ciddi azalma g?rülecek. U?akla biryere gitmenin maliyeti artm?? olacak, zira mü?teri azl???ndan-iptal edilenseferler, dolmayan fuar alanlar? seyehatleri azaltacak.
Yat?r?m
S?f?rdanyeni yat?r?mlar keskin bi?imde dü?ecek. Virüs sonras? bo? kapasiteleridoldurmak daha ?nemli olacak.
YeniStandart
Salg?nhastal?klara kar?? al?nacak ?nlemler bak?m?ndan, yeni bir standart?n ??kmas? veal?nmaya ba?lamas? ?ok yak?nd?r.
MegaFabrika
Tek?at? alt?ndaki büyük fabrikalar sorgulanacak. Acaba daha kü?ük ?l?ekli bir ka? ünitemi yapsak denilecek.
Yurtd???nda bunun tersine mega fabrika olsun ama i?inde en az ?al??an olsunanlay??? olabilir. Bu konuda Intenational Paper Board Industry dergisinin ?ubat2020 say?s?nda güzel bir yaz? var.
LevhaSatmak
Yap?lanmevzuat düzenlemeleri, ?eklerin güvenirlili?ini bozaca??ndan, levhac?lara malsatmak tahsilat sorununu artt?racakt?r. ?lkemizde halen bir ka? tane yaln?zlevha satan, kutu makinesi olmayan tesise de kutu makineleri kurulacak.
On-lineE?itim
S?n?ftae?itim, seminer ?ok azalacakt?r. Ekran ba??nda, uzaktan e?itim yayg?nla?acakt?r.
Organizasyon?emas?
Dahabasitle?ecek ve kademeler sorgulanacak. ?irketlerdeki dan??man say?s?n?n art???n?nyan?nda yar? zamanl?, proje bazl? ?al??an say?s? da artacak.
Alternatif?rünler
Esasüründen ba?ka, salg?n d?neminde ?ok satacak alternatif ürün üretebilmenin nekadar ?nemli oldu?u anla??ld?. Sekt?rümüzün alternatif ürün üretmesi ?imdilik pekmümkün g?rünmese de üzerinde dü?ünülecek/konu?ulacak.


?ki haftada benim ??rendiklerim/dü?ündüklerim bunlar. Coronay? henüz yenemedik. Yenene kadar da bize bir ?eyler ??retecektir.

23 ?ubat 2020 Pazar

Oluklu Mukavva Ambalajda Dijital Bask?

Sekt?rden meslekta?lar?mla bir araya geldi?imde, dijitalbask?ya ili?kin sorulara muhatap oluyorum. Sorulardan hareketle bu yaz?da, oluklumukavva ambalajda dijital bask?n?n durumu ile dijital bask?ya nas?l ba?lanabilece?ineili?kin g?rü?lerimi payla?aca??m.
Dijital Bask? Hangi Avantajlar? Sunuyor?
 • Azadetli i?ler, prototip ve denemeler h?zl?ca yapmak
 • Azadetli veya ?ok büyük oldu?u i?in matbaalar?n zorland??? i?leri ofset yerinesolvent bazl? mürekkeple üretmek
 • H?zl?haz?rl?k süresi, kal?p-kli?e beklemek yok
 • Bask?n?nki?iselle?tirme imkan? veriyor, nihai mü?terinin ad?, adresi, foto?raf?n? vehatta al?c?ya mesaj?n? kutuya basmak
 • Ardardagelen kutular?, ayn? artwork farkl? renklerde üretmek
 • Ardardagelen kutularda mevcut artworke ilaveten tarih, kod, parti no, vs basmak
Gibi imkanlar? veriyor. Deneyimlerime ilk ikisinin i?eyarad???n? g?rdüm. Di?erlerin mü?teriye anlatt???mda maalesef kimseilgilenmedi.

Bütün Dijital Teknolojiler Ayn? m??
?zetle de?il.
 • Subazl? veya solvent bazl? mürekkep kullananlar
 • Bask?y?tek ge?i?te (single pass) veya ?ok ge?i?te (multi pass) tamamlayanlar
 • Oluklumukavvan?n sabit durup, bask? kafalar?n?n hareketli oldu?u teknolojilerdenba?ka; bask? kafalar?n?n sabit durdu?u ama kartonun hareketli oldu?u makinelervar
Makinenin hangi ama?la geli?tirildi?i de ?nemli: Azadetli i?lerde yüksek bask? kalitesine ula?mak veya dü?ük/ortalama bask?kalitesinde ortalama bask?lar yapmak veya bitmi? kutuya logo, kod vb basmakveya kutudan ziyade stand ve  POP/POS(?deme noktas?ndaki kü?ük standlar) üretmek amac?yla geli?tirilmi? makinelervar.

Dijital Bask?n?n Di?er Bask? Teknikleri ile K?yaslanmas?Tablo genel bir k?yaslama vermektedir ve ki?isel dü?üncelerimdir.Yüzde yüz do?ru diyemem ama bence b?yle. Baz? solvent bazl? dijital makinelerinofsete fark atmak üzere oldu?unu da kabul ederim. (Süper flexo, masterflex,HQPP-high quality post print, anlam?nda kullan?lm??t?r.)


Bütün ??ler Dijitale Uygun mu?
Bu slayt? 2017 CCE’de herkese a??k bir sunumdan ald?m.Y?lda 6 milyon m2 dijital bask? üreten bir makine i?lerinin %70’ini süperflexodan alm??. Ben %70’lik dilimin ancak %2-3’ünün az adetli oldu?unu (yanitoplam?n %2’si) dü?ünüyorum. Zira az adetli oldu?u i?in kutu yapt?ramayankimseye rastlamad?m.
?zetle dijitalin i?lerinin %30’u ofsetten geliyor,standlar da bu grubun i?indedir. %68 gibi bir dilim süper flexo olan amamiktar? az oldu?u i?in kli?e yapt?r?lmas? dü?ünülmeyebilecek i?lerdir. Bakiye%2 ise ger?ekten az adetli oldu?u i?in orijinali ofset veya flexo oldu?u haldemaliyeti kurtarmayanlard?r.


Az Adet Neye G?re Az?
Tam burada “az adet” üzerinde durmak gerekiyor. ??lerindaha iyi oldu?u 2018’de oluklu fabrikalar?n?n sipari?leri ?ok yo?undu. Y?l?nsonlar?nda kahverengi ka??tta bir bollanma d?nemi ba?lad?. 2019’un ilkyar?s?nda fabrikalar azalan i?lere uyum sa?lamaya ?al??arak; levha sat???naa??rl?k vermeye ba?lad?. Baz? levha at?lyeleri “?nümüzdeki 3-5 y?l at?lyelerind?nemi olacak, kimden istersek levhay? daha ucuza alaca??z” demeye ba?lad?.2019’un ikinci yar?s?nda oluklu fabrikalar? minimum sipari? miktarlar?n?a?a??ya ?ekti, yani bir yerde levhac?larla rekabet etmeye ba?lad?.


2018’de 1.000 adetlik sipari? az adetli kabul ediliyorsa,bu rakam art?k %50’sinin alt?na ?ekilmi? oldu. ?rne?in bir dayan?kl? tüketimmallar? üreticisinde, minimum kutu say?lar? (ü? ayr? oluklu fabrikas?na g?re,mü?terinin ifadesiyle) 100, 200 ve 350’dir. Yani azalan i?ler, fabrikalar? dahaaz adetli sipari?leri kabul etmeye, ayar kay?plar?na katlanmaya mecburb?rak?yor.


Mü?teri Haz?r m??
?ki ger?ek kutunun ?e?itli tekniklere g?re sat??fiyatlar? k?yaslamas? a?a??daki gibidir. Mü?teri ü?-be? binlik partilerlesipari? etmektedir ve y?l boyu kal?p-kli?e de?i?ikli?i yoktur.

Her ürünü kendi sütununda k?yaslamak gerekir. A kutusununsüper flexo bask?l? hali ofsetten daha ucuz iken B kutusunda ofset dahaucuzdur. Bunun nedeni A kutusunun ofset makine ebatlar?ndan büyük olmas? veB’nin ise 100*140 cm gibi standart ofset ?l?ülerine tam oturmas?d?r.
Mü?terinin sat?n alma departmanlar? do?al olarak yaln?zcafiyata odaklanm?? durumdad?r. Mevcutta kutuyu ofset veya süper flexo al?yorsa,de?i?tirmeme karar?ndad?r. Ancak yeni bir proje olacak ve mü?teri ofsetistemeyecek veya mü?terinin pazarlama departman? farkl? bir ??züm istedi?inde veyaofset ?ncesi denemeleri yapma a?amas?nda; dijitalden bahsetmek mümkünolabiliyor.


Dijital Makine ?reticileri Ne Yap?yor?
A?a??daki gibi teorik hesaplamalar ortaya konuldu?unda,sanki oluklu mukavva üreticisi hemen ikna olacak ve ger?ekte ikna edilmesigereken esas oyuncuyu yani kutu al?c?s?n? ?abucak ikna edecek gibidü?ünüyorlar.
Yukar?da pasta grafikte g?rülen 2 vardiyada ayda 500 binm2 bask? yapan makinenin, katalogdaki maksimum h?z?na g?re vardiyada 6 saat?al??t??? hesaplansa, 1 milyon m2’nin üzerinde basmas? gerekir. Ancak realitedemakinelerin katalog üretim de?erlerine ve ?al??ma h?zlar?na kesinlikleula??lam?yor. Bu a??dan bak?ld???nda makine sat?c?lar?na itimat etmek yerine,denemek zaman kullan?m?n?, ayar süresini, h?z?,... bizzat ?l?mek gerekiyor.
Maalesef makine üreticileri, ürettikleri dijital bask?makinesini henüz yeterince tan?m?yorlar. Adamlar?n hakk?n? yemeyeyim, dünyaüzerinde a??rl?kl? oluklu mukavvaya basan dijital bask? makinelerinin toplamsay?s?n?n 50’den az oldu?unu tahmin ediyorum. A??rl?kl? i?i kutu/koli olanlarise 20’yi hadi 30’u ge?mez. Dolay?s?yla oluklu mukavvaya y?nelik oldu?us?ylenen makineler genellikle reklamc?l?k sekt?rü i?in geli?tirilmi? makneler.Makine üreticilerinin oluklu sekt?rü dinamklerini ??renmeleri ve ger?ektenolukluya y?nelik makineleri üretmeleri biraz daha zaman gerektiriyor.

Dijital Bask? Yap?labilecek ?ok ?? Var m??
Bu slayt? da CCE 2017’deki ayn? sunumdan ald?m. Bask?l?ambalaj sekt?rü (film, esnek ambalaj dahil olmal?) 296 milyar $ iken dijitalbask? bunun %1’inden biraz fazlaym?? ve %11 büyüyece?i (2012’deki birkonferansta) tahmin edilmi?. En az?ndan Türk oluklu mukavva ambalaj sekt?rüi?in bu rakamlar?n ge?erlili?i yok.
Ara?t?rman?n 8 nolu sorusuna g?re
Ankete cevap verenlerin %47’si dijital bask?n?n 2-5 y?li?erisinde ?nemli rol oynayaca?? cevab?n? vermi?. Maalesef bu da pek do?rude?il.

Peki Sekt?r Haz?r m??
 • Dijitalbask?, bilinen kutu üretiminden ?ok farkl?. ?al??anlar?n kutu fabrikas?ndakimevcutlara g?re olduk?a farkl? meziyetleri olmas? gerekiyor. G?rev tan?mlar?esnek ve ?al??anlar bir ka? i?i birden yapabilecek ?ekilde e?itilmi? olmal?d?r.
 • ?al??anlar?nteknolojiyi sürekli takip etmeleri ?art, zira yeni ??kan bir teknoloji/makinebildiklerini ters-yüz etme potansyeline sahip olabilir.
 • Tekraretmeyen sipari?ler, zaman ve malzeme firesi anlam?ndad?r. Oluklu fabrikas?ndanormal kabul edilen ka??t fire oran? %10 ise, dijitalde bu %30’a kadar??kabiliyor. Zaman kay?plar? da cabas?. Fireyi do?ru y?netebilmek, oluklufabrikas?na g?re daha me?akkatlidir.
 • ??yerinde bir fabrika ortam? olmad???ndan (?ünkü numune yapar gibi tek tek kutuüretiliyor) i?letmenin organizasyonu bile büyük bir sorun durumundad?r.
 • Ayda40-50 bin m2 sat?? yapan bir sat?c?n?n miktarsal performans?, normal tip kutuüretimi/sat???nda ?oook zay?f kabul edilir. Dijitalde ise bu fena olmayan birmiktard?r. Bu kadar az sat?lan ve üretilen bir ürün standart flexo i?lere g?re?ok pahal?ya mal olur ve do?ru fiyattan satmak ?nemli bir sorundur.


PekiNe Yapal?m?
 • ?ncemü?teriyi bulmal? ve belli bir miktar projeksiyonu al?nmal?: Makineninkapasitesi kolay doldurulamad???ndan kapasiteyi do?ru se?mek gerek. Yüksekkapasiteli bo? makine zarar demektir.
 • Bask?denemeleri yap?lmal? ve bask? maliyeti hesaplanmal?: Mevcut bask? ile dijitalbas?lm??? mü?terinin k?yaslamas? ve onay vermesi en kritik ad?md?r. (Normaldeyani flexo i?lerde, beyaz test linerler aras?ndaki beyazl?k veya yüzeydüzgünlü?ü ?nemsizken, dijitalde acaip bask? farkl?l?klar? yaratabilir.)
 • Bas?lm??kutunun nas?l ambalaja d?nü?türülece?i planlanmal?: Dijital bask? makinesiyanl?zca bask? yap?yor, halbuki mü?teriye kutu sat?l?yor.
 • Olu?annihai maliyet üzerinden mü?teriyle kontrat yapt?ktan sonra bu i?e girmek gerek.
 • Dijitalbask? yayg?n olarak kullan?lmad???ndan, oluklu mukavva sekt?rüne ?ok yenigirdi?inden; makineyi al?p-mevcut sat?? ekipleriyle doldurmak mümküng?rünmüyor.