亚洲中文无码卡通动漫

亚洲中文无码卡通动漫

20. 6. 2020

亚洲中文无码卡通动漫

Malé sloupky s velk?m zvukem.

亚洲中文无码卡通动漫Titulek recenze zavání oblíben?m noviná?sk?m kli?é, ale ve skute?nosti p?edstavuje jednu z nemnoha ?estn?ch v?jimek. Reproduktorové soustavy spole?nosti Neat Acoustics z pětitisícového historického měste?ka Barnard Castle na severu Anglie jsou p?edev?ím ostrovní fenomén, kter? v?ak pe?livě sledují renomované magazíny za hranicemi Spojeného království, namátkou t?eba americk? Stereophile. ?ím je malá nezávislá zna?ka bez silné globální distribuce, je? loni oslavila kulaté t?icátiny, tak...

10. 6. 2020

Linn Sondek LP12 Akurate

Analogová klasika.

亚洲中文无码卡通动漫Skotská zna?ka Linn uvedla první a vlastně principiálně jedin? Hi-Fi gramofon Sondek LP12 p?ed 45 lety a ten se kupodivu od prvního okam?iku za?adil mezi analogovou ?pi?ku. Od za?átku se LP12 vlastně pozorovatelně nezměnil, je to klasick? ?gumi?kofon“, to znamená gramofon s ?emínkov?m pohonem prost?ednictvím pomalobě?ného motorku a odpru?en?m ?asi, vlastně konstruk?ně jednoduchost sama.
Základní motivací majitele firmy Linn a p?vodně i konstruktéra Ivora Tifenbruna bylo zji?tění, ?e...

28. 5. 2020

Piega Premium Wireless 301

Lifestylové monitory s highendov?mi geny.

?v?carská rodinná firma, je? vznikla v roce 1986 ve dvacetitisícovém Horgenu na b?ehu Cury?ského jezera, má vysok? kredit zvlá?tě v highendov?ch kategoriích, co? potvrzuje i presti?ní cena hodně vybíravého japonského ?tvrtletníku Stereo Sound, kterou Piega získala loni za vlajkové lodi Master Line Source 3. V katalogu v?ak nazapomíná ani na dostupněj?í reprosoustavy, mezi které pat?í i t?i bezdrátové aktivní modely z aktuálně nejmlad?í série Premium Wireless, která za?íná stojanov?mi...

18. 5. 2020

McIntosh MC901

Highendové podobojí.

Zesilova?e s koncov?mi stupni osazen?mi elektronkami a tranzistory dělí ?asto audiofily do dvou nesmi?iteln?ch skupin, u nich? jde vzájemná nevra?ivost stranou jen ojediněle. Jednu ze vzácn?ch v?jimek tvo?í zesilova?e americké spole?nosti McIntosh Laboratory, je? vznikla v roce 1949 v Binghamtonu ve státě New York.
Lampami své zesilova?e osazovala od za?átku, tranzistory nastoupily v 60. letech. Oběma typ?m aktivních prvk?, je? mají své klady i zápory, dnes z?stávají zesilova?e McIntosh...

28. 4. 2020

Audiovector R 1 Arreté

Kompaktní dánské jedni?ky.

Zna?ka Audiovector z dánské Kodaně nahradila svou referen?ní ?adu SR, je? měla premiéru u? v roce 2014, sérií R, kterou spole?ně navrhli otec a syn Klifothovi, zakladatel zna?ky Ole a nyněj?í ?éfkonstruktér Mads. Za?íná u stojanov?ch dvoupásmovek R 1 dostupn?ch v modifikacích Signature (pár za 69 990 K?), Avantgarde (114 990 K?) a Arreté (139 990 K?). Pozornost jsme věnovali nejdra??í verzi R 1 Arreté, na kterou lze obě ni??í verze prost?ednictvím autorizovan?ch prodejc? ?upgradovat“....

17. 3. 2020

Cambridge Audio CXA61 a CXC

Britská klasika ve druhé generaci.

V evropské premié?e p?edstavila anglická zna?ka Cambridge Audio inovovanou prost?ední ?adu komponent? CX Series 2 u? loni v zá?í na veletrhu IFA v Berlíně, ale rozběhnutí sériové v?roby nějak? ?as zabralo a na trh se komponenty p?ed Vánoci dostaly jen ve Spojeném království a dal?ích t?ech zemích, kde má zna?ka vlastní zastoupení. Vět?ina světa v?etně ?eské republiky p?i?la na ?adu a? během ledna.
Nejdostupněj?í sestavu tvo?í integrovan? zesilova? CXA61 a CD transport CXC....

2. 3. 2020

Onkyo TX-8390

Stereofonní p?ijíma?.

Japonská firma Onkyo je na světovém trhu pevně usazena p?edev?ím díky ?adě zajímav?ch spolehliv?ch AV zesilova?? a p?ijíma??. Ne v?ichni u?ivatelé AV systém? vy?adují vícekanálovou reprodukci domácího kina a pokud preferují kvalitní stereofonní reprodukci, mají zpravidla problémy spojení svého za?ízení s videotechnikou. Onkyo logicky nabízí ve svém v?robním programu ?adu stereofonních komponent?, které jsou díky firemním AV zvyklostem nediskriminujícím zp?sobem svázány s televizní technikou....

17. 2. 2020

MartinLogan Impression ESL 11A

Hybridní elektrostaty, které umí zap?sobit.

V?roba elektrostatick?ch soustav je parketou několika málo zna?ek, mezi nimi? vyniká severoamerická spole?nost Martin Logan s ?adou patent?, které tuhle letitou, ale náro?nou konstrukci zakotvily v highendové kategorii. ?irokopásmov?ch elektrostat? na trhu objevuje poskrovnu, proto?e konstrukté?i musí úspě?ně vy?e?it ?adu technologick?ch úskalí, nemluvě o velk?ch rozměrech. Nabídka tak zahrnuje (s p?íslove?nou v?jimkou CLX Art) hybridní elektrostatické soustavy. V aktuální hierarchii zna?ky tak...

13. 2. 2020

T+A PA 2000 R

Integrovan? zesilova?.

Integrovan? zesilova? PA 2000 R je z katalogu německé firmy T+A, která zahájila svou ?innost v roce 1978 a jako základní princip technick?ch ?e?ení si zvolila spojení Teorií a jejich Aplikací v oblasti audio techniky, které jsou ve zkratce obsa?eny v názvu firmy. P?i v?voji p?ístroj? jsou vyu?ívána nekompromisní technická ?e?ení, jejich? v?sledkem je dokonalá reprodukce. Integrovan? zesilova? PA2000 R, kter? je na trhu u? nějak? ten rok, prodělal rekonstrukci vnit?ních obvod?, tak?e i p?es...

8. 2. 2020

Mytek Manhattan II

D/A p?evodník v?etně analogového p?edzesilova?e a sluchátkové zesilova?e od americké spole?nosti Mytek.

Mytek není v oblasti audio komponent ?ádn?m nová?kem, by? v na?ich kon?inách za?ala b?t aktivně nabízena teprve nedávno. Mytek v roce 1992 jako firma produkující v?hradně profesionální audiotechniku pro nahrávací studia a náro?né domácí u?ivatele.
Mytek Manhattan II není pouh?m D/A p?evodníkem a integruje také funkcionalitu analogového p?edzesilova?e a sluchátkové zesilova?e. Navíc si m??ete dokoupit také interní moduly, které p?idají funkcionalitu streameru a gramofonového...

31. 1. 2020

Wharfedale EVO 4.4

Sloupky evolu?ní v nejlep?ím slova smyslu.

Britská zna?ka Wharfedale se profiluje na cenově dostupněj?í reprosoustavy a dlouhodobě klí?ová je pro ni ?ada Diamond, která se z celé její produkce do?kala nejvíce generací i verzí. Ta je v?ak v posledních měsících ve stínu série EVO4, nové inkarnace ?ady Evolution. Konstruk?ní t?m měl toti? ??astnou ruku a evoluci pojal jako t?ídění z hlediska stability, co? není definicí Charlese Darwina, n?br? na?ince Jaroslava Flegra. Zjednodu?eně ?e?eno, Flegr evoluci vnímá jako ?proces hromadění...

21. 1. 2020

T+A MP 2000 R MkII

Univerzální p?ehráva? z nové produktové ?ady 2000 R.

Univerzální p?ehráva? MP 2000 R MkII je produkt německé firmy T+A(svou ?innost zapo?ala v roce 1978) a jako základní princip technick?ch ?e?ení si zvolila spojení Teorií a jejich Aplikací v oblasti audio techniky, které jsou ve zkratce obsa?eny v názvu firmy. V posledních letech je firemní v?voj koncentrován nejen na hardware, ale i na p?átelsk? a spolehliv? ovládací software.
Univerzální p?ehráva? MP 2000 R Mk II je schopen p?ehrávat CD nosi?e, streamovat signál po drátě (LAN) i bez...

14. 1. 2020

Nejpou?ívaněj?í triody 12ax7, 12au7, 12at7

...aneb kdy? vlákna ?haví.

Jeliko? jednotlivé cesty v rámci na?eho spole?ného koní?ku jsou poka?dé jiné, nep?edstavitelně pestré, ale v?dy velmi zajímavé a pou?né, rozhodl jsem se ji? dávno sepsat jak?si test ?i recenzi na nejpou?ívaněj?í p?edzesilovací elektronky 12ax7,12au7, pop?ípadě 12at7. P?edpokládám, ?e mé post?ehy budete vnímat s ur?it?m "odstupem", nebo?, tak jak to v Hi-Fi b?vá, jedná se pouze o mé subjektivní dojmy, navíc v mém (v rámci sestavy) jedine?ném zapojení a poslechovém prostoru.

6. 1. 2020

GoldenEar Triton One.R

Men?í a cenově dostupněj?í verze vlajkové lodi GoldenEar Triton Reference.

Pamatuji doby, kdy se reproduktorové soustavy po hrubém v?po?etním návrhu dokon?ovaly pouze po kontrole poslechem. Po?átkem sedmdesát?ch let minulého století měly bezdozvukovou komoru pouze některé univerzity, profesionální akustická pracovi?tě a mimo?ádně je?tě francouzská firma Cabasse. Mě?ení bylo mo?né realizovat i ve volném prostoru, firma KEF k tomu pou?ívala teleskopickou snad ?estimetrovou plo?inu. ?esk? Hifi Servis pro návrh reproduktorov?ch soustav s v?hodou vyu?íval ?mrtvou“ komoru...

23. 12. 2019

Zappiti Pro 4K HDR

?olík v domácím kině.

Francouzská zna?ka Zappiti, se sídlem v Pa?í?i, profiluje nabídku na komponenty pro prezentaci i správu videa v nekompromisní kvalitě, co? je z?ejmé i z nejvy??ího modelu mezi jejími multimediálními p?ehráva?i Pro 4K HDR s certifikací ISF (Imaging Science Foundation) a se zajímavou cenou 20 990 K? (samoz?ejmě pokud neuva?ujeme ?p?ívlastkovou“ verzi Pro 4K HDR Audiocom Cinema Edition, za ní? je t?eba p?iplatit dal?ích 26 200 K?). Jádro tuhého antivibra?ního ?asi na odpru?en?ch patkách tvo?í...

...dal?í recenze a rozhovory
?pravy phpBB dle po?adavk?
Update phpBB, klientské úpravy funkcí phpBB na míru.
Reklama

HiFi novinky

亚洲中文无码卡通动漫

?pi?kové, ru?ně vyráběné p?enosky od nizozemského firmy Van den Hul jsou mezi audiofily vyhledávan?m pojmem. Aktuálně p?edstaven? model Colibri XGW Master Signature, je vylep?ená modifikace standardně vyráběné p?enosky Colibri. Jedná se o nejdra??í p?enosku této zna?ky, kterou vyrábí osobně majitel a zakladatel této legendární firma A.J.van den Hul. Sám o této p?enosce tvrdí, ?e se jedná o vyvrcholení jeho v?voje gramofonov?ch p?enosek, kter? realizuje u? témě? p?l století. V analogovém světě se jedná o sběratelsk? kus od jedné z p?edních postav p?enoskov?ch mág?.

www.vandenhul.com, www.highend.cz

11. ?erven 2020

ELAC Concentro S 509

Rubrika: repro
Obrázek

Firma ELAC p?edstavuje p?ír?stek do své prémiové ?ady reprosoustav Concentro. Nové kabinety ozna?ené jako Concentro S 509 vycházejí z loni uvedeného modelu S 507. P?vodní koncept byl zvět?en a zdědil po svém vzoru nejen vynikající zvukové vlastnosti i unikátní design na vysokém podpatku. Nejnáro?něj?ím u?ivatel?m nabízí exkluzivní design, vyrovnanou charakteristiku v celém frekven?ním pásmu a vysok? akustick? v?kon. V?znamn?m prvkem jsou pou?ité koncentrické měni?e s nov?m v??kov?m reproduktorem JET 5C a st?edovou hliníkovou membránou. Celkem ?ty?i basové reproduktory o pr?měru 180 mm jsou osazeny do bok? sk?íně ve dvojicích proti sobě. Tím byl eliminován p?enos vibrací basov?ch měni?? do sk?íně p?i zachování jejich vysokého v?konu. Reprodukci dal?ích frekven?ních pásem zaji??uje koncentrick? měni? StepX-JET s nov?m v??kov?m reproduktorem JET 5C a 130 mm st?edovou hliníkovou membránou v kombinaci s dal?ím ?pi?kov?m st?edov?m reproduktorem o pr?měru 180 mm. Směrovost vyza?ování st?edních a vysok?ch kmito?t? lze podle akustick?ch pot?eb a osobních preferencí optimalizovat pomocí jedné ze t?í r?zně tvarovan?ch man?et DCR (Directivity Control Rings), které prodlu?ují obrubu koncentrického měni?e StepX-JET do krátkého zvukovodu.

www.elac.com, www.elac-hifi.cz
Rubrika: repro
Obrázek

Uznávaná a oceňovaná ?ada reprosoustav Bronze spole?nosti Monitor Audio vstupuje do ?esté generace. Nová ?ada Bronze disponuje v?běrem z osmi model?, v?etně reproduktoru s podporou Dolby Atmos. Konkrétně se jedná o dva policové modely Bronze 50 a Bronze 100 a dva podlahové modely Bronze 200 a Bronze 500, st?edov? reproduktor Bronze C150, zadní reproduktor Bronze FX, Dolby Atmos reproduktor Bronze AMS, subwoofer Bronze W10 uzavírá okruh pou?ití pro domácí kino.

www.monitoraudio.com, www.audiocenter.cz
Obrázek

Spole?nost Denon oznámila uvedení prvních AV p?ijíma?? p?ipraven?ch pro 8K na trh. Nové AV zesilova?e a p?ijíma?e Denon ze série X umí zajistit dokonalé domácí kino, k ?emu vyu?ívají v?hody nejnověj?ích HDMI technologií. Díky neuvě?itelné kvalitě obrazu a schopnosti dekódování podmanivého prostorového zvuku je mo?né navodit zá?itek co nejbli??í tomu z reálného kina p?ímo u vás doma. Filmy i seriály si u?ijete v ohromující kvalitě obrazu díky samostatnému ?8K“ HDMI vstupu podporujícímu 8K/60Hz a 4K/120Hz video pass-through, dále podporuje nov? formát HDR v?etně HDR10+ a Dynamického HDR, a novou HDMI funkci naz?vanou Quick Media Switching (QMS), která umo?ňuje zdroji okam?ité p?epínání rozli?ení nebo obnovovací frekvence ?ím zamezí v?padk?m obrazu. Pro v?jime?nou barevnost, ?istotu a kontrast obrazu podporují nové modely série X stále také HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) a Dolby Vision, jako i 4:4:4 Pure Color subsampling a BT.2020 pass-through.

www.denon.com

25. květen 2020

Klipsch The Fives

Rubrika: repro
Obrázek

Nov? p?ír?stek v ?adě Heritage Wireless ohlásila americká spole?nost Klipsch. Stereofonním hudebním systém?m v efektním retro designu se zde dlouho vymykaly jen aktivní dvoupásmové monitory The Sixes, je? nyní doplní men?í ?regálovky“ The Fives. Ty jsou osazeny citliv?mi hornov?mi tweetery a st?edobasov?mi měni?i o pr?měru 114 mm, je? budí bi-ampingově zesilova?e t?ídy D s celkov?m instalovan?m v?konem 160 W. Konektivita je tentokrát je?tě ?ir?í. Korek?ní p?edzesilova? umo?ňuje jeden ze dvou linkov?ch vstup? vyu?ít pro gramofon s p?enoskou typu MM. D/A p?evodník s podporou signál? PCM a? do 192 kHz/24 bit? vytvá?í zázemí pro optick? digitální vstup i port USB typu B pro osobní po?íta?. Opět nechybí ani bezdrátové rozhraní Bluetooth a premiéru má vstup HDMI s podporou zpětného kanálu ARC, umo?ňující p?ímé p?ipojení televizoru. Soustavy v pravé o?echové d?ze s cenovkou 21 990 K?/pár na trh dorazí během ?ervence.

www.klipsch.com, www.cptpraha.cz
21. květen 2020

ELAC BS312

Rubrika: repro
Obrázek

Firma ELAC p?edstavila inovovan? model BS312, jeho? první generace se za?ala vyrábět p?ed ji? 25 lety, kter? je osazen nejnověj?ími dostupn?mi komponenty. Pod tweeterem JET 5 poslední generace je umístěn st?edobasov? reproduktor s extrémně tuhou membránou o pr?měru 112 mm. Jeho robustnímu ?asi vévodí obrovsk? magnet. Kmito?tová v?hybka obsahuje prvot?ídní sou?ástky a jak je u vy??ích ?ad ELAC zvykem, vnit?ní propojení je realizováno kabelá?í Van den Hul. Dokonce, letos u p?íle?itosti 25. v?ro?í byla vyrobena limitované jubilejní edice. ELAC BS312 je k dispozici v povrchové úpravě Black High Gloss v ceně 23.000 K?/kus.

www.elac.com, www.elac-hifi.cz
21. květen 2020

PS Audio Stellar Strata

Rubrika: zesilova?e
Obrázek

Víceú?elov? Hi-Fi zesilova? americké zna?ky PS Audio s trochu netradi?ním názvem Stellar Strata kombinuje kvalitní hardwarové komponenty v podobě analogového ?zero-loss“ balancovaného p?edzesilova?e, DAC p?evodníku a zesilova?e s v?konem 200 W na kanál. Za?ízení sou?asně pracuje jako sí?ov? streamer, sí?ové audio slu?by lze provozovat p?es Wi-Fi a Ethernetovou p?ípojku, podporovan?mi zdroji hudby jsou nap?íklad slu?by Spotify, Tidal, iHeart, Napster, Qobuz a také libovoln? sí?ov? DLNA/UPnP zdroj. P?edzesilova? vyu?ívá patentovanou technologii GainCell, za?ízení lze navíc zapojit jako 100 % analogov? zesilovací prvek (k dispozici jsou t?i páry RCA stereo vstup? a jeden pár XLR) doplněn? rovně? analogov?m sluchátkov?m zesilova?em s v?stupem na ?elním panelu p?ístroje. Stellar Strata produkuje kvalitní zvuk ve vysokém rozli?ení, v?hodou je mimo jiné mo?nost p?ipojení na tak?ka libovoln? analogov? ?i digitální zdroj zvuku.
www.psaudio.com, www.soundstyle.cz
7. květen 2020

GoldenEar BRX

Rubrika: repro
Obrázek

Katalog americké zna?ky GoldenEar Technology, která sídlí na západním pob?e?í ve městě Irvine poblí? Los Angeles, cílí u? tradi?ně na náro?něj?í audiofily. Nov?m p?ír?stkem jsou stojanové dvoupásmovky BRX (akronym z Bookshelf Reference X), které stojí 44 790 K? za pár. Kompaktní soustavy s rozměry 20,5 x 31,1 x 30,8 cm (ka?dá vá?í 5,44 kg) vyrábějí v Kalifornii s povrchovou úpravou ?ern?m klavírním lakem. Páskov? tweeter HVFR (High-Velocity Folded Ribbon) s vysoce ú?inn?m neodymov?m magnetem v osazení doplňuje st?edobasov? měni? o pr?měru 150 mm. Modifikovaná bassreflexová ozvu?nice vyu?ívá dva pasivní zá?i?e s rovinnou membránou o pr?měru 165 mm, vyza?ující na bo?nicích. Kmito?tov?m rozsahem 40 – 35 000 Hz si proto soustavy, které p?i jmenovité impedanci 8 ohm? nabízejí velmi dobrou charakteristickou citlivost (90 dB), v basech p?íli? nezadají s men?ími podlahovkami.

www.goldenear.com, www.soundstyle.cz

1. květen 2020

TEAC TN-3B

Obrázek

Manuálně ovládan? gramofon TN-3B (za 11 990 K?) s odklopn?m protiprachov?m krytem roz?í?ila nabídku v základní ?adě Legacy japonská zna?ka TEAC. Základnu z tuhé MDF desky na ?ty?ech odpru?en?ch patkách lze vybírat ze dvou provedeních vrstveného laku (?ern?, ?ir? na o?echové d?ze). Talí? z tlakově litého pohání po jeho obvodu pry?ov? ?emínek, volba rychlostí (33,3 nebo 45 ot./min.) je elektronická. Hliníkové raménko ve tvaru písmene S, na jeho? v?voji participovala japonská highendová korporace SAEC, má hlavici osazenou mlad?í verzí MM p?enosky Audio-Technica AT-VM95E, osazené u? eliptick?m snímacím hrotem. Sou?ástí v?bavy jsou vypínateln? phono p?edzesilova? a v?stupní port USB-B pro ripování vinyl? do osobního po?íta?e.

www.teac-audio.eu, www.cptpraha.cz
1. květen 2020

TEAC TN-4D

Obrázek

Manuálně ovládan? gramofon TN-4D (za 16 490 K?) nabízí ve vy??í ?adě Reference japonská zna?ka TEAC. Základnu z tuhé MDF desky na ?ty?ech odpru?en?ch patkách, kterou pod raménkem kv?li eliminaci vibrací zpevňuje hliníková podlo?ka, lze vybírat ve dvou provedeních vrstveného klavírního laku (?ern?, ?ir? na o?echové d?ze). Talí? z tlakově litého hliníku má p?ím? náhon pomalubě?n?m stejnosměrn?m motorem, jeho? rychlost otá?ení (33,3 nebo 45 ot./min.) ?ídí krystal. Volba rychlosti je elektronická.Hliníkové raménko ve tvaru písmene S, navr?ené japonskou highendovou korporací SAEC, má hlavici osazenou MM p?enoskou Sumiko Oyster, která u? pat?í mezi dra??í typy a zohledňuje optimálně kvalitu gramofonu. V?bava zahrnuje vypínateln? phono p?edzesilova? a v?stupní port USB-B pro ripování vinyl? do osobního po?íta?e. V p?íslu?enství nechybí odklopn? protiprachov? kryt.

www.teac-audio.eu, www.cptpraha.cz
27. duben 2020

Rotel Michi

Rubrika: zesilova?e
Obrázek

Japonská zna?ka Rotel, která stavěla ve t?etím tisíciletí sv?j katalog na komponentech st?ední t?ídy, letos uvedla na trh novou highendovou ?adu MICHI, p?ipomínající ve svém názvu legendární sérii z první poloviny devadesát?ch let. Také v nové podobě zahrnuje v?hradně zesilova?e, které spojuje nadstandardní báze 485 mm a plně symetrické zapojení. P?edzesilova? P5 (99 990 K?) nabízí ?irokou konektivitu v?etně symetrick?ch p?ípojek a vstupu pro gramofon s p?enoskami typu MM i MC. K němu lze dále vybírat mezi dvoukanálov?m v?konov?m zesilova?em S5 (159 990 K?) v konfiguraci dual mono s v?stupním v?konem 2x 500 W (8 ohm?) a jednokanálov?mi monobloky M8 (ka?d? 159 990 K?) s v?stupním v?konem 1x 1080 W (8 ohm?), je? konstruk?ně odpovídají v?konovému zesilova?i S5 v m?stkovém zapojení.

www.rotel.com, www.eurostar-ostrava.cz
Rubrika: zesilova?e
Obrázek

?pi?kov? Hi-Fi zesilova? roz?i?uje produktovou ?adu Progression zna?ky Dan D'Agostino, kterou znají p?edev?ím movitěj?í audiofilové. Zesilova? pojmenovan? Progression Integrated Amplifier kombinuje funkce p?edzesilova?e s v?konem klasického integrovaného zesilova?e pro náro?né poslucha?e s Bluetooth dálkov?m ovládáním. Analogová ?ást nabízí dva koncové a t?i balancované vstupy v?etně pr?chozího re?imu pro domácí kino. Modulární konstrukce umo?ňuje p?idat voliteln? digitální modul s DAC p?evodníkem (24 bit/192 kHz, 4x DSD 11,2 MHz) funkcí USB host, mo?ností sí?ového streamování s podporou správy skladeb a hudby s platformou Tidal, Qobuz, Spotify, Deezer, MQA dekódováním a konektory pro optiku. V?kon zesilova?e je 200 W / 8 Ohm? nebo 400 W u ?ty?ohmov?ch reprosoustav. K mě?ení úrovní slou?í dva analogové budíky inspirované ciferníkem ru?i?kov?ch hodinek Swiss watch, designově unikátní je i bezdrátové dálkové ovládání.

dandagostino.com, www.soundstyle.cz

3. b?ezen 2020

STAX SRM-700T

Rubrika: zesilova?e
Obrázek

Firma STAX p?ichází s dal?ím inovativním produktem - napájecím zesilova?em pro svá elektrostatická sluchátka. Dal?ím hybridním modelem firmy je SRM-700T, u kterého v?robce vyu?il dvojit?ch triod v koncovém stupni napájecího zesilova?e, ?ím? spojil to nejlep?í z elektronkov?ch a tranzistorov?ch obvod?. Zesilova? SRM-700T tentokrát vyu?ívá dvojité triody 6SN7 GT, dávající zvuku vynikající dynamiku a ?istotu v druhém stupni zesílení a v prvním stupni potom polovodi?ové FET zapojení. Cel? zesilova? má symetrickou vnit?ní strukturu, tak?e teplotní i indukovaná ru?ení jsou velice efektivně potla?ena a k tomu také p?ispívá stíněn? souos? potenciometr. Napájecí obvod v zesilova?i SRM-700T zaji?tuje v?born? dynamick? rozsah a stabilní v?kon.

stax-international.com, www.altei.cz
3. b?ezen 2020

STAX SRM-700S

Rubrika: zesilova?e
Obrázek

Japonská spole?nost STAX p?ichází se stolním tranzistorov?m napájecím zesilova?em SRM-700S osazen?m v?hradně tranzistory FET. Díky vysokému rozkmitu v?stupního napětí, obvodové linearizacia ni??ímu vnit?nímu odporu poskytuje transparentně ?ist? poslech prost? sebemen?ích zkreslení i p?i vysok?ch hlasitostech. Zesilova? je vybaven dvěma páry vstup? (XLR a RCA - p?epínatelné). Zesilova? je dále vybaven funkcí External Bypass, která obchází vestavěné ovládání hlasitosti a umo?ní tak p?ipojení ke zdroj?m signálu s vlastní regulací hlasitosti nebo p?ipojit externí ovlada?. P?ístroj tedy m??e b?t vyu?it jako koncov? stupeň pro elektrostatická sluchátka. Vstup (RCA) je navíc vybaven Parallel Out v?stupem pro dal?í vyu?ití vstupního signálu. Zesilova? SRM-700S je mo?né pou?ít s libovoln?mi elektrostatick?mi sluchátky STAX kromě mobilních SR-002.

stax-international.com, www.altei.cz
25. únor 2020

Polk Legend

Rubrika: repro
Obrázek

Americká firma Polk Audio uvedla na trh ?adu Polk Legend, v ní? kumuluje v?echny své doposud získané znalosti z oblasti v?voje a v?roby audio techniky, zejména pak reprosoustav. Naprostou ?pi?ku této nové ?ady tvo?í model L800, kde v Polk pou?ili inovovanou technologii SDA-PRO (SDA = Stereo Dimensional Array). Díky této zcela unikátní technologii dochází k minimalizaci efektu tzv. mezikanálového p?eslechu (interaurální p?eslech, neboli IAC) a tedy k dokonalému stereo podání zvuku. Dal?ími technologick?mi novinkami této série je prstencov? vysokotónov? měni? s vysok?m rozli?ením (Pinnacle Ring Radiator Tweeter), st?edobasová membrána s turbínov?m ?ebrováním (Turbine Cone), vylep?en? basreflex s technologií Power Port (Enhanced Power Port) a zlacené dvojité terminály.

www.polkaudio.com, www.eurostar-ostrava.cz
Rubrika: repro
Obrázek

Sonus faber p?edstavil na veletrhu ISE 2020 nové subwoofery GRAVIS III, které plynule navazují na ji? d?íve uvedené subwoofery této ?ady. Vloni uvedené modely Gravis I a II slou?í p?edev?ím pro párování s ni??í ?adou Sonus faber SONETTO p?ípadně k vestavn?m reproduktor?m PALLADIO LEVEL 5 nebo LEVEL 6. Vy??í modely GRAVIS V a VI naopak vhodně doplňují prémiové produktové ?ady Sonus faber HOMAGE TRADITION (Guarneri, Serafino, Amati) a REFERENCE ?adu (Il Cremonese, Lilium a AIDA).

www.sonusfaber.com, www.epaudio.cz