丝袜秘书丝袜秘书

丝袜秘书

Prawdziwy obraz
polskiego rolnictwa

Mój profil
Zaloguj si?

Logowanie

  • Nie zalecane na wspó?dzielonych komputerach


  • 丝袜秘书Nie pami?tasz has?a?

AgroFoto.pl jest portalem dla rolników w ca?o?ci tworzonym przez u?ytkowników, czyli fachowców w swojej dziedzinie, którzy pokazuj? prawdziwe oblicze polskiego rolnictwa. To miejsce tworz? ludzie - rolnicy i mi?o?nicy rolnictwa, którzy spotykaj? si? tutaj, aby zasi?gn?? wiedzy ekspertów. To jedyny w Polsce portal spo?eczno?ciowy ca?kowicie po?wi?cony rolnictwu i wszystkiemu, co z nim zwi?zane. To miejsce spotkań rolników, którzy poszukuj? odpowiedzi na problemy zwi?zane z prowadzeniem gospodarstwa, a portal AgroFoto.pl jest odpowiedzi? na wszystkie ich zapytania i w?tpliwo?ci z tym zwi?zane.

Portal dla rolników AgroFoto.pl to skarbnica wiedzy

Pot??na baza u?ytkowników pozwala na swobodny przep?yw sprawdzonych informacji z bran?y rolnictwa, dzi?ki czemu ?atwo jest znale?? tutaj odpowied? na najbardziej skomplikowane pytania zwi?zane z rolnictwem. Grupy dyskusyjne poruszaj? codzienniekilkadziesi?t tematów z zakresu rolnictwa, w których ka?dego dnia bierze udzia? nawet 40 tys. u?ytkowników. Przyk?adowo forum AgroFoto.pl Ceny, pozwala znale?? wszystkie cenne informacje na temat cen produktów oraz samej produkcji. Na forach po?wi?conych produkcji zwierz?cej i ro?linnej zasi?gniemy porad weterynaryjnych oraz ?ywieniowych, a te zwi?zane z maszynami rolniczymi wyposa?? nas w wiedz? z zakresu wyboru maszyn, doboru cz??ci zamiennych czy z optymalizacji sprz?tu. Na uwag? zas?uguje równie? forum informatyczne w ca?o?ci po?wi?cone nowym technologiom np. systemom GPS oraz innym nowinkom technologicznym, które u?atwi? prowadzenie gospodarstwa. To równie? forum edukacyjne, gdzie absolwenci szkó? dziel? si? wieloma spostrze?eniami na temat rolnictwa.

AgroFoto.pl - pierwsza galeria rolnicza

Oprócz for internetowych po?wi?conych tematom bran?owym, portal dla rolników AgroFoto.pl to równie? pierwsza w Polsce galeria rolnicza, wyposa?ona w ponad 750 tys. zdj??, podzielonych na 500 kategorii. Dzi?ki katalogowemu u?o?eniu zdj??, u?ytkownicy mog? sprawnie znale?? kontent, który jest w obszarze ich zainteresowań, a w?ród nich s? mi?dzy innymi zdj?cia maszyn rolniczych np. ci?gników, upraw, zwierz?t i nie tylko. W galerii zdj?? znale?? mo?na równie? humorystyczne zdj?cia, przedstawiaj?ce zabawne sytuacje w rolnictwie, a najlepsze z nich bior? udzia? w konkursie na wpadk? miesi?ca.

Portal dla rolników AgroFoto.pl buduj? ludzie ??dni wiedzy i chc?cy doskonali? si? w swoim fachu, czyli zawodzie rolnika. Dzi?ki usystematyzowanym grupom dyskusyjnym mo?emy w ?atwy sposób znale?? odpowied? na problematyczn? kwesti?, a wszystkie poruszone dotychczas w?tki stanowi? doskona?e kompendium wiedzy dla pocz?tkuj?cych rolników.